Zabrzmiał nieludzki, fascynujący wokal Diamanda Galás (Wroclaw, Poland)

June 24, 2015

Filed under: Blog, Writings

Diamanda Galas
By KORNELIA GŁOWACKA-WOLF
19.06.2015 20:01
Głos nieprawdopodobny, o niewiarygodnej skali, świdrujący mózg, rozrywający serce – od pisku po charkot przez szept, jęk do krzyku, do tego zapętlona transowa muzyka – w Imparcie amerykańska artystka zaprezentowała ekspresyjny i mroczny “Das Fieberspital” oparty na tekstach Georga Heyma i jej własnych.

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej

Performance muzyczny, nad którym słynna Diamanda Galas pracuje od jesieni, będzie mieć oficjalną premierę podczas Olimpiady Teatralnej w 2016 roku. Teraz przedstawiła na scenie kolejny etap przygotowań, rzec można – spektakl niemal skończony, monodram poruszający, przerażający, dziki. W ramach pokazu work in progress artystka, dysponująca niezwykłą trzyipółoktawową skalą głosu, tylko czasami akompaniowała sobie na fortepianie, częściej tłem dla jej niezwykłego głosu były przetworzone, pulsujące rytmy o niskich i głębokich brzmieniach oraz infradźwięki zapętlonych wokaliz. A jej śpiew, mamrotanie i odgłosy sprawiały przejmujące wrażenie – nie do wiary, że mogły wydobywać się z ludzkich trzewi.Fragmenty poematu “Szpital malaryczny” Heyma – opisującego cierpienia pacjentów w ostatnich stadiach żółtej febry deklamowane po niemiecku przez Diamandę – dodatkowo pozbawiały widza cienia optymizmu.Spektakl odbył się przy wypełnionej po brzegi sali. Widownię zajęli zarówno miłośnicy teatru, jak i wystylizowani goci, przedstawiciele środowiska performerskiego i muzycy. Fascynacji nie krył też Nergal oraz twórcy industrialnej Job Karmy.

Wyborcza.pl Wroclaw News from Wroclaw

 

 

She sounded inhuman: the fascinating vocalist Diamanda Galás

as 06.19.2015 20:01

BY KORNELIA GŁOWACKA-WOLF

photo by Karol Jarek

 

An unbelievable scale, piercing the brain, bursting the heart – from the hoarse squeak to whisper, moan to scream, to the looped trance music – in Imparcie American artist presented the expressive and dark “Das Fieberspital” based on texts by Georg Heym and Galas’ own .

A musical performance, over which Diamanda Galas famous works will be officially unveiled at the Theatre Olympics in Autumn, 2016. Now she presented on the stage the next stage of preparation, so to speak – a performance almost finished– a monodrama– moving, scary, wild. As part of the work in progress show the artist
with the extraordinary triplophonic voice–only occasionally accompanied herself on the piano. Often the backdrop for her extraordinary voice was electronically warped, pulsating rhythms of low and deep sounds, including frenzied, looped vocals. And her singing, muttering and sounds gave a poignant impression – I could not believe that they could be extracted from human viscera.

Excerpts from the poem “The Fever Hospital” by Georg Heym , describing the delerium of patients in the last stages of yellow fever, declaimed in German by Diamanda Galas – further deprived the viewer of any hope of optimism.

The performance took place in a packed courtroom. The audience included both theater -goers and styled guests, representatives of the performerskiego and musicians. Also Galas did not hide her pleasure in meeting Nergal and industrial creators of Job Karma [who attended the performance].